ทัวร์พม่า 3วัน 2คืน 11,900 บาท บิน แอร์เอเชีย
 

แหล่งท่องเที่ยว ประเทศพม่า

พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
เจดีย์ไจ๊ปุ่น
นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


1.birthday golden key rwstaurant 2.6 wheel truck Kyaikhto 3.Breakfast at millenium hotel yagon 4.Morning Kyaikhiyo 5.Syriem yagon 6.Millenium Hotel Yagon 7.Royal Tase restaurant 8.Western Park Restaurant 9.shwedagonpagoda yagon 10.walkway to the get yagon airport 11.Lobby at millenium hotel yagon 12.Western Park Polo Club 13.Room Kyaikhto hotel 14.shwedagonpagoda yagon myanmar 15.shwedagonpagoda burma 16.supermarket 17.atmosphere in the bus 18.Duty Free airport 19.shwedagonpagoda burma 20.Atmosphere on the bus 21.Atmosphere on the bus in Bago 22.Atmosphere on the bus myanmar 23.Nature on the way to relics 24.Kyaiktiyo Pagoda Myanmar 25.Bus Myanmar inside and outside 26.Ye le Phaya Syriem Burma 27.Myanmar tour guide on the bus 28.On the way up to kyaikhiyo 29.Phra ṭhat in khæwn 30.Uphill 6 weel go to kyaiktiyo 31.On a rainy day myanmar 32.At night Phra ṭhat in khæwn 33.Sittoung River Burma 34.Make Merit In The Morning in Myanmar 35.Kyaik Hto Hotel 36.Kyaik Hwaw Wun Pagoda 37.Millennium Hotel 38.White Elephant in Myanmar 39.Kyaik Hwaw wun pagoda 40.Kyakhat wine 41.SHWEMAWDAW 42.Make Merit in Kyaiktiyo pagoda 43.Shwethalyaung Buddha 44.Kanbawzathadi Palace 45.Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha 46.Botataung Pagoda 47.Bus In Myanmar 48.Hao Shi Restaurant 49.10 mile restaurant 50.H12 Restaurant
ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน 11900 บาท จากกทม.โดยเครื่องบิน - 3 วัน 2 คืน
  • รหัสทัวร์
    :  PM1FD
  • ประเทศ
    :  ประเทศพม่า
  • ระยะเวลา
    :  3 วัน 2 คืน (8มื้อ)
จุดเด่นโปรแกรม   นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง นมัสการพระธาตุอินแขวน ทานกุ้งมังกร
วันที่ออกเดินทางปี2562
เดือนกรกฎาคม5-7, 12-14, 15-17(วันอาสาฬหบูชา) ,27-29(วันเฉลิมฯ)
เดือนสิงหาคม2-4, 10-12(วันแม่) ,23-25
เดือนกันยายน6-8, 13-15, 20-22 ,27-29
เดือนตุลาคม4-6 ,11-13 ,12-14(วันคล้ายวันสวรรคต) ,19-21 ,21-23(วันปิยะ)
เดือนพฤศจิกายน 1-3, 8-10 ,9-11(วันลอยกระทง) ,22-24
เดือนธันวาคม4-6 (วันพ่อ), 6-8, 8-10(วันรัฐธรรมนูญ) ,13-15 ,20-22, 27-29 ,30ธค.-1มค.63 ,31ธค.-2มค.63 (วันปีใหม่)

รายการเดินทางโดยย่อ


วันที่หนึ่ง            กทม.ย่างกุ้งหงสาวดีวัดไจ๊คะวายเจดีย์ชเวมอดอร์

พระราชวังบุเรงนองคิมปูนแค้มป์พระธาตุอินทร์แขวน

 

ช่วงเช้า

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA (FD)

ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้งประเทศพม่า โดยสายบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD251

คณะเดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง (ย่างกุ้ง)

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค จากนั้นนำท่าน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย

 

ช่วงเที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) (กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว) จากนั้นนำท่านเข้าชม พระธาตุที่เมืองหงสาวดีซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญเดินทางผ่านชม แม่น้ำสะโตง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน

ช่วงบ่าย

ชม คิ้มปูนแค้มป์ เพื่อทำการเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) จากนั้นนำชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือ พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน 

ช่วงเย็น

บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 2)

ช่วงค่ำ

 

พักที่ KYAIKHTO HOTEL, YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืน แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น. โดยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความเย็นมาก (ยกเว้น Golden Rock Hotel จะขึ้นไปไหว้พระธาตุอินทร์แขวนได้แค่รอบเดียว

 

วันที่สอง       พระธาตุอินทร์แขวนพระนอนยิ้มหวานเจดีย์ไจ๊ปุ่นเจดีย์โบตาทาวน์

                   เทพทันใจเทพกระซิบพระมหาเจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง  

 

ช่วงเช้า

ใส่บาตรพระธาตุอินแขวน ของใส่บาตรท่านสามารถซื้อได้ที่นี่ มีพ่อค้าแม่ค้ามาบริการขายให้

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่3) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับ จากนั้น เปลี่ยนรถถึงคิมปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่ สวยงามในแบบของมอญ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง  ไม้แกะสลัก, ผ้าถุง, โสร่ง ตามอัธยาศัย จากนั้นนำชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น

พร้อมถ่ายภาพความประทับใจ 

ช่วงเที่ยง

 

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)(กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับย่างกุ้งนำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ ให้ท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่าอะมาดอว์เมี๊ยะตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า จากนั้นนำท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง นำท่านร่วมบูชา แม่ยักษ์ ที่เชื่อว่าจะช่วยในการตัดกรรมหรือศัตรูหรือพระพยุงโชคชะตา และพระสุริยันจันทรา ขอพรเรื่องธุรกิจให้สมหวังดังปรารถนา


วันเกิด

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พุธกลางคืน

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

   สัตว์สัญลักษณ์

ครุฑ

เสือ

สิงห์

ช้างมีงา

ช้างไม่มีงา

หนูหางยาว

หนูหางสั้น

พญานาค

                                     

     *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***

 

 

                       บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 5) จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม    ย่างกุ้งสิเรียมเจดีย์เยเลพญาพระนอนตาหวานตลาดสก๊อตวัดบารมีกรุงเทพฯ                                                                  

ช่วงเช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่6)จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสิเรียมนำท่านล่องเรือชม พระเจดีย์เยเลพญา จากนั้นสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน   

ช่วงเที่ยง

บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 7) (พิเศษเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร)

ช่วงบ่าย