ทัวร์พม่า 3วัน 2คืน 11,900 บาท บิน แอร์เอเชีย
 

แหล่งท่องเที่ยว ประเทศพม่า

พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
เจดีย์ไจ๊ปุ่น
นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


1.birthday golden key rwstaurant 2.6 wheel truck Kyaikhto 3.Breakfast at millenium hotel yagon 4.Morning Kyaikhiyo 5.Syriem yagon 6.Millenium Hotel Yagon 7.Royal Tase restaurant 8.Western Park Restaurant 9.shwedagonpagoda yagon 10.walkway to the get yagon airport 11.Lobby at millenium hotel yagon 12.Western Park Polo Club 13.Room Kyaikhto hotel 14.shwedagonpagoda yagon myanmar 15.shwedagonpagoda burma 16.supermarket 17.atmosphere in the bus 18.Duty Free airport 19.shwedagonpagoda burma 20.Atmosphere on the bus 21.Atmosphere on the bus in Bago 22.Atmosphere on the bus myanmar 23.Nature on the way to relics 24.Kyaiktiyo Pagoda Myanmar 25.Bus Myanmar inside and outside 26.Ye le Phaya Syriem Burma 27.Myanmar tour guide on the bus 28.On the way up to kyaikhiyo 29.Phra ṭhat in khæwn 30.Uphill 6 weel go to kyaiktiyo 31.On a rainy day myanmar 32.At night Phra ṭhat in khæwn 33.Sittoung River Burma 34.Make Merit In The Morning in Myanmar 35.Kyaik Hto Hotel 36.Kyaik Hwaw Wun Pagoda 37.Millennium Hotel 38.White Elephant in Myanmar 39.Kyaik Hwaw wun pagoda 40.Kyakhat wine 41.SHWEMAWDAW 42.Make Merit in Kyaiktiyo pagoda 43.Shwethalyaung Buddha 44.Kanbawzathadi Palace 45.Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha 46.Botataung Pagoda 47.Bus In Myanmar 48.Hao Shi Restaurant 49.10 mile restaurant 50.H12 Restaurant
ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน 11,900 บาท จากกทม.โดยเครื่องบิน - 3 วัน 2 คืน
 • รหัสทัวร์
  :  PM1FD
 • ประเทศ
  :  ประเทศพม่า
 • ระยะเวลา
  :  3 วัน 2 คืน (8มื้อ)
จุดเด่นโปรแกรม   นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง นมัสการพระธาตุอินแขวน ทานกุ้งมังกร

วันที่ออกเดินทางปี2563
เดือนมกราคม 10-12 , 17-19 , 24-26 , 31-2ก.พ.
เดือนกุมภาพันธ์ 7-9 , 8-10(วันมาฆบูชา) , 14-16 , 21-23 , 28-1 มี.ค.
เดือนมีนาคม 6-8 , 13-15 , 20-22 ,27-29
เดือนเมษายน 3-5 , 4-6 (วันจักรี) , 11-13 , 12-14 , 13-15 , 14-16 (สงกรานต์) , 24-26 , 30-2พ.ค. (วันแรงงาน)
เดือนพฤษภาคม 1-3(วันแรงงาน) , 2-4,3-5(วันฉัตรมงคล) , 4-6(วันวิสาขบูชา) , 15-17 , 22-24 , 29-31มิ.ย.

รายการเดินทางโดยย่อ


วันที่หนึ่ง            กทม.ย่างกุ้งหงสาวดีวัดไจ๊คะวายเจดีย์ชเวมอดอร์

พระราชวังบุเรงนองคิมปูนแค้มป์พระธาตุอินทร์แขวน

 

ช่วงเช้า

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA (FD)

ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้งประเทศพม่า โดยสายบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD251

คณะเดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง (ย่างกุ้ง)

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค จากนั้นนำท่าน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย

 

ช่วงเที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) (กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว) จากนั้นนำท่านเข้าชม พระธาตุที่เมืองหงสาวดีซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญเดินทางผ่านชม แม่น้ำสะโตง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน

ช่วงบ่าย

ชม คิ้มปูนแค้มป์ เพื่อทำการเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) จากนั้นนำชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือ พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน 

ช่วงเย็น

บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 2)

ช่วงค่ำ

 

พักที่ KYAIKHTO HOTEL, YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืน แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น. โดยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความเย็นมาก (ยกเว้น Golden Rock Hotel จะขึ้นไปไหว้พระธาตุอินทร์แขวนได้แค่รอบเดียว

 

วันที่สอง       พระธาตุอินทร์แขวนพระนอนยิ้มหวานเจดีย์ไจ๊ปุ่นเจดีย์โบตาทาวน์

                   เทพทันใจเทพกระซิบพระมหาเจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง  

 

ช่วงเช้า

ใส่บาตรพระธาตุอินแขวน ของใส่บาตรท่านสามารถซื้อได้ที่นี่ มีพ่อค้าแม่ค้ามาบริการขายให้

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่3) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับ จากนั้น เปลี่ยนรถถึงคิมปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่ สวยงามในแบบของมอญ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง  ไม้แกะสลัก, ผ้าถุง, โสร่ง ตามอัธยาศัย จากนั้นนำชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น

พร้อมถ่ายภาพความประทับใจ 

ช่วงเที่ยง

 

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)(กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับย่างกุ้งนำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ ให้ท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่าอะมาดอว์เมี๊ยะตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า จากนั้นนำท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง นำท่านร่วมบูชา แม่ยักษ์ ที่เชื่อว่าจะช่วยในการตัดกรรมหรือศัตรูหรือพระพยุงโชคชะตา และพระสุริยันจันทรา ขอพรเรื่องธุรกิจให้สมหวังดังปรารถนา


วันเกิด

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พุธกลางคืน

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

   สัตว์สัญลักษณ์

ครุฑ

เสือ

สิงห์

ช้างมีงา

ช้างไม่มีงา

หนูหางยาว

หนูหางสั้น

พญานาค

                                     

     *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***

 

 

                       บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 5) จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม    ย่างกุ้งสิเรียมเจดีย์เยเลพญาพระนอนตาหวานตลาดสก๊อตวัดบารมีกรุงเทพฯ                                                                  

ช่วงเช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่6)จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสิเรียมนำท่านล่องเรือชม พระเจดีย์เยเลพญา จากนั้นสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน   

ช่วงเที่ยง

บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 7) (พิเศษเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร)

ช่วงบ่าย

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซานหรือ ตลาดสก๊อต

เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า (ท่านใดซื้อสินค้าที่มีราคาสูง ต้องรบกวนเก็บใบเสร็จไว้ทุกร้าน,ทุกครั้ง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดบารมี เพื่อนำพระธาตุไปบูชาเพื่อเสริมสิริมงคล  จากนั้นบริการอาหารเย็นเมนุก๋วยเตี๋ยว(มื้อที่ 8) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง (ย่างกุ้ง)

ช่วงค่ำ

ออกเดินทางกลับสู่ กทม.โดยสายบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD258

คณะเดินทางถึง กทม.สนามบินดอนเมือง ด้วยความประทับใจ

**********************************************************************************************************************************

 

โปรแกรมท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสมของเวลา และสภาพอากาศในวันนั้น  

ชมคลิปวีดีโอ ทัวร์พม่า 

ที่พัก โรงแรม Kyaikhto hotel

ที่พัก โรงแรม Millennium hotel yagon

รถบัส 45 ที่นั่ง ทริปพม่า

ร้านอาหาร ในพม่า


รูปทริปที่ผ่าน

ทัวร์พม่า คณะพระอาจารย์มหาวิทยาลัยสงฆ์ 2426 เม.ย.62 ไกด์คาวี

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง คณะคุณหม่อม 2830 มี.ค.62 ไกด์เบน

ทัวร์พม่า ไหว้พระพม่า 810 มี.ค. คณะป้าทองพลู ไกด์เคน

ภาพประกอบแหล่งท่องเที่ยวทัวร์พม่า

 

 

 

Millenium Hotel

 

 

Kyaik Hto Hotel

 

 

 

Western park restaurant Yangon

 

 

 

Royal Tase Restaurant Hongsa Myanmar

 

 

 

Golden Key Restaurant At Bago Myanmar

 

อุทยานช้างเผือก เมืองย่างกุ้ง

 

เจดีย์กลางน้ำ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า

 

พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว

 

เทพทันใจ ประเทศพม่า

 

ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย

 

 

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน

 

 

พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง

 

 

ตักบาตรตอนเช้าที่ พระธาติอินแขวน

 


แพ็คเก็จนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย ไปกลับ
ค่าโรงแรม 2 คืน
ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในพม่า
ค่าอาหารตามระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
มัคคุเทศก์เวียดนามพูดภาษาไทยตลอดการท่องเที่ยวในเวียดนาม 
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่ารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

แพ็คเก็จนี้ไม่รวม

ค่าบริการเสริมต่างๆนอกเหนือจากรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่ารายการอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากเมนู
ค่าทิปไกด์ 200 บาท/คน/วัน 
ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากรายการนำเที่ยว
– ค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ

การยกเลิกและการขอเงินคืน

การยกเลิกสามารถนำสมาชิกท่านอื่นมาแทนได้

หากยกเลิกการเดินทางทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

1.กรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์

ทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

2.กรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ

ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน

ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

เงื่อนไขการชำระเงิน

เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ

ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 2 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ

2.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

3.ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7010001669 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม

4.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ

5.ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปตามรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ข้างต้น กรณีนอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์การเดินทางนี้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ข้อตกลงสามัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

แจ้งสมาชิกทัวร์ทุกท่าน การจองทัวร์สามารถจองได้ทันที และที่นั่งจะเป็นไปตามการจองตามลำดับ

1.ในกรณีเดินทางโดยรถบัส/รถตู้

2.ในกรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ทางสายการบินจะเป็นผู้จัดที่นั่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ กล่าวคือ สมาชิกไม่สามารถเลือกที่นั่งได้

เงื่อนไขอื่นๆ

กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 1000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำปชำระในวันเดินทาง

กรุ๊ปเหมา มัดจำ 70 % ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง เพื่อตรวจสอบว่าต้องทำเรื่องขอวีซ่าหรือไม่

คำแนะนำในการเดินทาง

การเดินทางไปท่องเที่ยว

1.       กระเป๋าเสื้อผ้าไม่ควรเป็นกระเป๋าลากใบใหญ่ ควรเป็นกระเป๋าสะพายหลังประเภทที่พวกฝรั่งแบ็คแพคใช้กัน เสื้อผ้าของใช้เอาไปแต่พอใช้ และอย่านำเอาของมีค่าใส่ไว้ในกระเป๋า

2.       การเดินทางควรมีเสื้อแขนยาวกันลม พร้อมสวมรองเท้าหุ้มส้นที่กระชับจะดีมาก

3.       การเดินทางท่องเที่ยวในลาวจะใช้รถเป็นหลัก เดินที่เป็นระยะทางไกลๆไม่มี ขึ้นบันไดสูงบ้างบางที่ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินขึ้นที่สูง สามารถมองเห็นและถ่ายรูปได้ไม่จำเป็นต้องเดินให้ถึงจุดสูงสุด และสถานที่แบบนี้มีอยู่หนึ่งถึงสองที่เท่านั้น ส่วนใหญ่รถเข้าถึงหมดแล้ว

4.       อย่าแก้เมารถ ยาดม ยาหม่อง ควรเตรียมไปด้วย

5.       ซิมโทรศัพท์พร้อมค่าโทร+มีเน็ตให้ด้วยราคา 150 บาทมีขายเยอะมาก ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ สบายใจเดี๋ยวพาไปซื้อครับ

6.       สมาชิกมักลืม แหวน สร้อย เสื้อผ้าไว้ที่โรงแรม และบางครั้งกลับไปหา พบว่ามีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่เจอและได้ของคืนถึงแม้จะพักโรงแรมคุณภาพดีแล้วก็ตาม ดังนั้นของมีค่าดังกล่าวไม่ควรนำไปครับ

7.       ควรนำบัตรประชาชนไปด้วยและหากการเดินทางต้องใช้พาสปอร์ตควรเอาใส่กระเป๋าไว้ล่วงหน้าเลยเพื่อป้องกันการลืม จากทริปที่ผ่านมาหลายทริปสมาชิกหลายท่านพลาดโอกาสการท่องเที่ยวเนื่องจากการลืมเอกสารดังกล่าว

หมายเหตุ

เมื่อลูกค้าโอนเงินจองแล้ว ให้ถ่ายรูป/สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์

sm789@hotmail.com หรือส่งผ่านไลน์ ID: 0863399940

หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 024290523, 028139228,028058800, 0893089035 , 0833086327,0890404783

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์

1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2. ส่งหน้า Passport พาสปอร์ต (ถ่ายรูปส่งผ่านLine หรือ Email)

3. ระบุโปรแกรมที่ท่านต้องการเดินทาง ,วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิก

4. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  31 ธค.- 2 มค.64 (ช่วงปีใหม่)  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก