ทัวร์พม่า 3วัน 2คืน 11,900 บาท บิน แอร์เอเชีย
 

แหล่งท่องเที่ยว ประเทศพม่า

พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
เจดีย์ไจ๊ปุ่น
นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


1.birthday golden key rwstaurant 2.6 wheel truck Kyaikhto 3.Breakfast at millenium hotel yagon 4.Morning Kyaikhiyo 5.Syriem yagon 6.Millenium Hotel Yagon 7.Royal Tase restaurant 8.Western Park Restaurant 9.shwedagonpagoda yagon 10.walkway to the get yagon airport 11.Lobby at millenium hotel yagon 12.Western Park Polo Club 13.Room Kyaikhto hotel 14.shwedagonpagoda yagon myanmar 15.shwedagonpagoda burma 16.supermarket 17.atmosphere in the bus 18.Duty Free airport 19.shwedagonpagoda burma 20.Atmosphere on the bus 21.Atmosphere on the bus in Bago 22.Atmosphere on the bus myanmar 23.Nature on the way to relics 24.Kyaiktiyo Pagoda Myanmar 25.Bus Myanmar inside and outside 26.Ye le Phaya Syriem Burma 27.Myanmar tour guide on the bus 28.On the way up to kyaikhiyo 29.Phra ṭhat in khæwn 30.Uphill 6 weel go to kyaiktiyo 31.On a rainy day myanmar 32.At night Phra ṭhat in khæwn 33.Sittoung River Burma 34.Make Merit In The Morning in Myanmar 35.Kyaik Hto Hotel 36.Kyaik Hwaw Wun Pagoda 37.Millennium Hotel 38.White Elephant in Myanmar 39.Kyaik Hwaw wun pagoda 40.Kyakhat wine 41.SHWEMAWDAW 42.Make Merit in Kyaiktiyo pagoda 43.Shwethalyaung Buddha 44.Kanbawzathadi Palace 45.Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha 46.Botataung Pagoda 47.Bus In Myanmar 48.Hao Shi Restaurant 49.10 mile restaurant 50.H12 Restaurant
โปรแกรมทัวร์พม่า พระธาตุมุเตา 15,900 บาท จากกทม.เครื่องบิน - 7วัน 6คืน
 • รหัสทัวร์
  :  MY11Y5
 • ประเทศ
  :  ประเทศพม่า
 • ระยะเวลา
  :  7วัน 6คืน (17มื้อ)
เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ-ชเวดากอง-พระธาตุอินแขวน-ทะเลเจดีย์พุกาม-มัณฑะเลย์ – พระราชวัง - วัดกุโสดอ- Mandalay Hill -ทะเลสาบอินเล-ตลาดสก๊อต-ย่างกุ้ง

รายการเดินทางโดยย่อ

วันแรก กรุงเทพย่างกุ้ง

18.00 น. ต้อบรับคณะทัวร์ยังจุดนัดพบ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคาเตอร์ N สายการบินโกลเดนท ์เมียนมาร์ แอร์เวย์ (Y5) พร้อมด้วยทีมงานสไมล์ไทยอีโคทัวร์คอยอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

21.10 น. มุ่งหน้าสู้เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ด้วยเที่ยวบิน Y5 238 สายการบิน Golden Myanmar Airways

21.55น. ถึงจุดหมายสนามบินนานาชาติ มิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง พร้อมทีมงานอำนวยความสะดวกในการตรวจ คนเข้าเมือง และนำท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมแห่งเมืองย่างกุ้ง เข้าที่พักโรงแรง ยูซ่าน่า หรือ เมียนม่าร์ไลน์ หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สอง หงสาวดีวัดไจ๊คะวายพระธาตุมุเตาพระราชวังบุเรงนองพระธาตุอินทร์แขวน 

06.00 รับประทานอาหารเช้า( มื้อที่ 1) ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร จากนั้นนำชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 จากนั้นนำท่าน นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ บริเวณวัดมีเครื่องไม้ งานประดิษฐ์ฝีมือดีของชาวพม่า มาจำหน่าย เลือกช็อปปิ้ง ถ่ายรูปแบบจุใจ ตามอัธยาศัย 

12.00 น.รับประทานอาหารกลางระหว่างการเดินทางที่หงสาวดี (มื้อที่ 2 นำคณะเข้าชมพระธาตุมุเตาหรือที่ชาวพม่าเรียกพระเจดีย์ชเวมอดอว์ นมัสการเพื่อวามเป็นศิริมงคลสมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ ชมสะพานข้ามแม่น้ำสะโตง ถึง คิมปูนแค้มป์จากนั้นเดินทางสู่ยอดเขาไจ้เที่ยวโดยรถบรรทุก 6 ล้อและขึ้นเสลี่ยงเพื่อเดินทางต่อไปยังที่พัก(ที่พักบนพระธาตุอินแขวนมีแค่ 2 แห่งครับ หากทั้งสองแห่งเต็มเราสามารถพักที่เชิงเขาไจ้เที่ยวได้)นำคณะท่านไปนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวนพระธาตุ ประจำปีเกิดปีจอ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า 

19.00 น.รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม (มื้อที่ 3) พักผ่อนตามอัธยาศัย พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือบางท่านอาจขึ้นไปสักการะบนพระธาตุอินแขวนเพื่อความเป็นศิริมงคล รับบุญกันแบบเต็มๆเลยครับ ไปยัง

วันที่สาม พระธาตุอินทร์แขวนพระไฝเลื่อนหงสาวดีเจดีย์กาบาเอพระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยีเทพทันใจเจดีย์ชเวดากองโชว์การะเวก 

06.00 น.นำคณะขึ้นไปไหว้พระธาตุยามเช้าอีก 1 ก่อนกลับ ครั้ง พร้อมทำบุญใส่บาตร ชมทัศนียภาพยามเช้าและวิถีชีวิตของชาวพม่า 

07.00 น.รับประทานอาหารเช้ากับบรรยากาศสบายๆ (มื้อที่ 4) เดินทางกลับเปลี่ยนนั่งรถบัสคันเดิม จากนั้น นำทุกท่านแวะนมัสการ พระไฝเลื่อน และนำท่านเดินทางไปนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ้งเป็นพระนอน บริเวณวัดมีเครื่องไม้ งานประดิษฐ์ฝีมือดีของชาวพม่า มาจำหน่าย เลือกช็อปปิ้ง ถ่ายรูปแบบจุใจ ตามอัธยาศัย 

12.00 น.เลยเมืองหงสามานิดเดียว นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) จากนั้นเดินทางเดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของพม่า ปัจจุบันได้ย้ายเมืองหลวงเป็นกรุงเนปีดอ นำทุกท่านแวะนมัสการ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระตาหวาน ลักษณะเด่นของท่านจะอยู่ที่นัยต์ตา จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดสก๊อต สามารถซื้อสินค้าของที่ระลึกได้ที่นี่มีสินค้าทุกประเภทราคาถูก สามารถต่อรองราค้าสิ้นค้าได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล สิ้นค้าแนะนำ อาทิเช่น ผ้าสโล่ง , สิ้นค้าแกะสลัก , ภาพวาด นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น จากนั้นนำทุกท่านเข้า นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปทองคำจากนั้นนำท่านสักการะ เทพทันใจ ชาวพม่ามีความเชื่อว่า เทพทันใจ เป็นเทพที่สามารถประทานพรตามที่ตนขอได้ทุกอย่าง และเป็นผู้ประทานพรให้กับผู้คนที่หวังในสิ่งใด หากท่านได้มาขอกับท่านมักได้สิ่งที่ต้องการ จากนั้นนำท่านท่านนมัสการ เทพกระซิบ การขอพรต้องกระซิบห้ามคนอื่นได้ยิน และเมื่อเข้าสู่เมืองย่างกุ้งนำคณะนมัสพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า 

19.00 น.จากนั้นนำทุกท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารการะเวก และชมโชว์การแสดง (มื้อที่6) จากนั้นเข้าพักที่โรงแรมยูซาน่าหรือเมียนม่าไลน์ หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สี่ ย่างกุ้ง – พุกาม ตลาดเช้า – ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนุหา –เครื่องเขิน – ชมทะเลเจดีย์ รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง มื้อที่ 7

05.30 น.ออกเดินท่างสู่สนามบินเมงกะลาดอง เมืองย่างกุ้ง 

06.15 น.เหิรฟ้าสู่เมืองพุกาม โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9000 

07.10 น.ถึงเมืองพุกาม "ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์" ที่มีอายุกว่า 200 ปี จากนั้นนำท่านชมวิถีชีวิตของชาวพุกาม ณ ตลาดเช้า ของเมืองพุกาม หรือที่รู้จักกันว่า ตลาดยองอูท่านจะได้พบกับบบรยากาศยามเช้าซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองให้ท่านเลือกซื้อมากมาย ทั้งของสด ประเภท ผัก ผลไม้ อาหารการกินและของแห้ง เสื้อผ้า เครื่องปั้นดินเผา นำทุกท่านนมัสการ พระเจดีย์ชเวสิกอง มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ที่เชื่อกันว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า หนึ่งสิ่งบูชาสูงสุดสถานของพม่า 1 ใน 5 ต่อจากนั้นนำท่านชม วัดอานันทวิหาร จากนั้นนำท่านชม สัพพัญญูวิหาร ซึ่งแปลว่า "เจดีย์แห่งความรอบรู้" เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพุกามโดยสูงถึง 62 เมตร นำท่านชม วิหารธรรมมะยังจี เป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ตั้งตะหง่านโดดเด่น จากนั้นนำท่านชม ธัมมะยังจีพญาวิหาร แปลว่า "แสงสว่างแห่งธรรมะ" ถือว่าเป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาณาจักรพุกาม 

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน มื้อที่ 8 จากนั่นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เทียบเท่าระดับ 3 ดาว จากนั้นนำท่านชม โรงงานเครื่องเขิน ซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านเลื่องชื่อของชาวพม่า โดยเฉพาะพุกามได้ชื่อว่าที่ผลิตเครื่องเขินที่งดงามและมีคุณภาพดีที่สุด นำท่านชม มนูหะพญาวิหาร ชม วัดกุบยางกี สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ ชม วัดติโลมินโล จากนั้นชมพระอาทิตย์อัศดงที่ เจดีย์เวซานดอว์ ท่านสามารถมองเห็นทะเลเจดีย์ได้อย่างชัดเจน ท่านจะได้ชมทะเลเจดีย์ เป็นพันๆองค์ ตอนพระอาทิตย์อัสดง 

18.00 น.รับประทานอาหารค่ำ มื้อที่ 9 พร้อมชมโชว์ หุ่นกระบอกพม่า อันเลื่องชื่อ นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก 

วันที่ห้า พุกาม มัณฑะเลย์ –เมืองอมรปุระ – พระมหามัยมุนี –วัดมหากันดายาน –สะพานไม้อูเป็ง – พระราชวังมัณฑะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ – Mandalay Hill 

05.30 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม มื้อที่ 10 

06.30 น.ออกเดินทางสู่สนามบินพุกาม 

07.35 น.เหิรฟ้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสาสการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9000 

08.05 น.ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ นำทุกท่านเข้าชม วัดมหากันดายาน ที่ได้ชื่อว่าเป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนกว่า 1,000 รูป ชมสะพานไม้อูเป็ง เป็นสะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ทอดข้ามทะเลสาบตองตามันไปสู่วัดเจ๊าตอจี ซึ่งตั้งอยู่อีกฟากของทะเลสาบ 

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน มื้อที่ 11 จากนั้นนำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ และเข้าชม วัดกุโสดอ ซึ่งได้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น รวม 1,429 หน้า ถือกันว่าเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก ชม วิหารชเวนันดอร์ เป็นไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อ จนสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้ นำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา ณ จุดตรงนี้ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ เมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง อิสระบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก 

19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ มื้อที่ 12 นำท่านเข้าสู่ที่พัก เทียบเท่าระดับ 3ดาว

วันที่หก พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี – อินเล – ทะเลสาบอินเล – พระบัวเข็ม –วัดพองดอว์อู – ชมแปลงผักลอยน้ำ

04.00 น.นำท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในห้าของพม่า เป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า " พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม " ชมพิธีการสำคัญคือพิธีการล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ถือเป็นหนึ่งในสิ่งบูชาสูงสุดของชาวพม่า 

06.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม มื้อที่13

07.00 น.ออกเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์

08.35 น.เหิรฟ้าสู่สนามบินเฮโฮ โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9000 

09.05 น.ถึงสนามบินเฮโฮ นำท่านเดินทางสู่ เมืองยอง ชเว โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระหว่างทางนำท่านเข้าชม วัดชเว ยาน เพ เป็นวัดที่มีอายุ 100 กว่าปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่ 

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน มื้อที่14 จากนั้นนำท่านลงเรือ ชม ทะเลสาบอินเล เป็นทะเลสาบกว้างใหญ่อยู่กลางหุบเขา ชมวิถีชีวิตของชาวอินตาที่พายเรือด้วยขาข้างเดียวอันเป็นเอกลักษณ์ ท่านจะได้เห็นสวนลอยน้ำ ซึ่งเป็นวิธีการเกษตรกรรมของชาวทะเลสาบที่ทำกันมาช้านาน จากนั้น นมัสการ พระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 5 องค์ ที่ประดิษฐานภายในพระวิหารของ วัดพองดอว์อู ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม่จันทร์อายุนับพันปี ถือเป็นหนึ่งในสิ่งบูชาสูงสุดของชาวพม่า ชม วัดงา เพ ยาง เป็นวัดที่รวบรวมพระพุทธรูปที่สำคัญๆไว้เป็นจำนวนมาก และเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ชมวัดแมวกระโดดลอดบ่วง ซึ่งได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจากพระสงฆ์วัดนี้ เพื่อโชว์นักท่องเที่ยว นำท่านไปศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม ผ้าที่ทำจากใยบัว ผ้าฝ้ายลวดลายต่างๆ เลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ มื้อที่15 นำท่านเข่าสู่ที่พัก เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่เจ็ด อินเล – ย่างกุ้ง – เทพทันใจ – เจดีย์โบตาทาวน์ – วัดบารมี กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมมื้อที่ 16 จากนั้นออกเดินทางสู่สนามบิน

07.30 น.เหิรฟ้าสู่สนามบินเมงกะลาดองโดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9000

10.50 น.ถึงสนามบินมิงกาดง เมืองย่างกุ้ง

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน มื้อที่ 17 จากนั้นนำท่าน นมัสการพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย ที่นิยมมากราบไหว้ขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนชมนำท่านนมัสการ พระเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป 

15.30 น. สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติ มิงกาลาดง 

18.05 น.ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินโกลเดนท ์เมียนมาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ Y5 237

19.50 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืมการปรับเปลี่ยนตามเวลาได้อย่างเหมาะสม พึงคำนึงถึงเวลาในระหว่างวันเดินทางกลับสอดคล้องกับเวลาของสายการบินเป็นหลัก

**********************************************************************************************************


แพ็คเก็จนี้รวม

ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทาง 

ค่ารถท้องถิ่น

ค่าอาหาร 17 มื้อ 

ค่าที่พัก 5 คืน

ค่าตั๋วเครื่องบิน ( รวม VAT เรียบร้อยแล้ว ) รวมบินภายในประเทศ

– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท ตามกรมธรรม์

ค่าทำวีซ่า

แพ็คเก็จนี้ไม่รวม

ค่าทำวีซ่าเร่งด่วน 

ค่าที่พัก ( ในกรณีพักเดี่ยว )

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากเมนู

ค่ามินิบาร์ในห้องพัก 

ค่าเข้าชมอื่นๆที่นอกเหนือจากโปรแกรม

การยกเลิกและการขอเงินคืน

การยกเลิกสามารถนำสมาชิกท่านอื่นมาแทนได้

หากยกเลิกการเดินทางทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

1.กรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์

ทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

2.กรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ

ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน

ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

เงื่อนไขการชำระเงิน

เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ

ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 2 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ

2.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

3.ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7010001669 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม

4.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ

5.ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปตามรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ข้างต้น กรณีนอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์การเดินทางนี้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ข้อตกลงสามัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

แจ้งสมาชิกทัวร์ทุกท่าน การจองทัวร์สามารถจองได้ทันที และที่นั่งจะเป็นไปตามการจองตามลำดับ

1.ในกรณีเดินทางโดยรถบัส/รถตู้

2.ในกรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ทางสายการบินจะเป็นผู้จัดที่นั่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ กล่าวคือ สมาชิกไม่สามารถเลือกที่นั่งได้

เงื่อนไขอื่นๆ

กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 1000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำปชำระในวันเดินทาง

กรุ๊ปเหมา มัดจำ 70 % ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง เพื่อตรวจสอบว่าต้องทำเรื่องขอวีซ่าหรือไม่

คำแนะนำในการเดินทาง

การเดินทางไปท่องเที่ยว

1.       กระเป๋าเสื้อผ้าไม่ควรเป็นกระเป๋าลากใบใหญ่ ควรเป็นกระเป๋าสะพายหลังประเภทที่พวกฝรั่งแบ็คแพคใช้กัน เสื้อผ้าของใช้เอาไปแต่พอใช้ และอย่านำเอาของมีค่าใส่ไว้ในกระเป๋า

2.       การเดินทางควรมีเสื้อแขนยาวกันลม พร้อมสวมรองเท้าหุ้มส้นที่กระชับจะดีมาก

3.       การเดินทางท่องเที่ยวในลาวจะใช้รถเป็นหลัก เดินที่เป็นระยะทางไกลๆไม่มี ขึ้นบันไดสูงบ้างบางที่ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินขึ้นที่สูง สามารถมองเห็นและถ่ายรูปได้ไม่จำเป็นต้องเดินให้ถึงจุดสูงสุด และสถานที่แบบนี้มีอยู่หนึ่งถึงสองที่เท่านั้น ส่วนใหญ่รถเข้าถึงหมดแล้ว

4.       อย่าแก้เมารถ ยาดม ยาหม่อง ควรเตรียมไปด้วย

5.       ซิมโทรศัพท์พร้อมค่าโทร+มีเน็ตให้ด้วยราคา 150 บาทมีขายเยอะมาก ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ สบายใจเดี๋ยวพาไปซื้อครับ

6.       สมาชิกมักลืม แหวน สร้อย เสื้อผ้าไว้ที่โรงแรม และบางครั้งกลับไปหา พบว่ามีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่เจอและได้ของคืนถึงแม้จะพักโรงแรมคุณภาพดีแล้วก็ตาม ดังนั้นของมีค่าดังกล่าวไม่ควรนำไปครับ

7.       ควรนำบัตรประชาชนไปด้วยและหากการเดินทางต้องใช้พาสปอร์ตควรเอาใส่กระเป๋าไว้ล่วงหน้าเลยเพื่อป้องกันการลืม จากทริปที่ผ่านมาหลายทริปสมาชิกหลายท่านพลาดโอกาสการท่องเที่ยวเนื่องจากการลืมเอกสารดังกล่าว

หมายเหตุ

เมื่อลูกค้าโอนเงินจองแล้ว ให้ถ่ายรูป/สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์

sm789@hotmail.com หรือส่งผ่านไลน์ ID: 0863399940

หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 024290523, 028139228,028058800, 0893089035 , 0833086327,0890404783

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์

1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2. ส่งหน้า Passport พาสปอร์ต (ถ่ายรูปส่งผ่านLine หรือ Email)

3. ระบุโปรแกรมที่ท่านต้องการเดินทาง ,วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิก

4. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  28 ธค.-3 มค. 64 (ช่วงปีใหม่)  จองทัวร์นี้
 • 15,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 15,900 บาท/คนราคาเด็ก