ทัวร์พม่า 3วัน 2คืน 11,900 บาท บิน แอร์เอเชีย
 

แหล่งท่องเที่ยว ประเทศพม่า

พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
เจดีย์ไจ๊ปุ่น
นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


1.birthday golden key rwstaurant 2.6 wheel truck Kyaikhto 3.Breakfast at millenium hotel yagon 4.Morning Kyaikhiyo 5.Syriem yagon 6.Millenium Hotel Yagon 7.Royal Tase restaurant 8.Western Park Restaurant 9.shwedagonpagoda yagon 10.walkway to the get yagon airport 11.Lobby at millenium hotel yagon 12.Western Park Polo Club 13.Room Kyaikhto hotel 14.shwedagonpagoda yagon myanmar 15.shwedagonpagoda burma 16.supermarket 17.atmosphere in the bus 18.Duty Free airport 19.shwedagonpagoda burma 20.Atmosphere on the bus 21.Atmosphere on the bus in Bago 22.Atmosphere on the bus myanmar 23.Nature on the way to relics 24.Kyaiktiyo Pagoda Myanmar 25.Bus Myanmar inside and outside 26.Ye le Phaya Syriem Burma 27.Myanmar tour guide on the bus 28.On the way up to kyaikhiyo 29.Phra ṭhat in khæwn 30.Uphill 6 weel go to kyaiktiyo 31.On a rainy day myanmar 32.At night Phra ṭhat in khæwn 33.Sittoung River Burma 34.Make Merit In The Morning in Myanmar 35.Kyaik Hto Hotel 36.Kyaik Hwaw Wun Pagoda 37.Millennium Hotel 38.White Elephant in Myanmar 39.Kyaik Hwaw wun pagoda 40.Kyakhat wine 41.SHWEMAWDAW 42.Make Merit in Kyaiktiyo pagoda 43.Shwethalyaung Buddha 44.Kanbawzathadi Palace 45.Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha 46.Botataung Pagoda 47.Bus In Myanmar 48.Hao Shi Restaurant 49.10 mile restaurant 50.H12 Restaurant
โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม 13,900 บาท จากกทม.เครื่องบิน - 5วัน 4คืน
 • รหัสทัวร์
  :  MY6DD
 • ประเทศ
  :  ประเทศพม่า
 • ระยะเวลา
  :  5วัน 4คืน (15มื้อ)
เริ่มจากสนามบินดอนเมือง-ชเวดากอง-ทะเลเจดีย์พุกาม-มัณฑะเลย์ – พระราชวัง - วัดกุโสดอ- Mandalay Hill -ตลาดสก๊อต

รายการเดินทางโดยย่อ

วันแรก : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบดาทาวน์ – รูปปั้นเทพทันใจ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – ภัตราคารการะแวก 

04.00 น.นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง(ปัจจุบันสายการบินได้ย้ายมาที่ดอนเมือง) อาคาร 1 ชั้น 3 แถวที่ 6 สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่สไมล์ไทยอีโคทัวร์คอยอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
06.30 นำทุกท่านออกเดินออกเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดงย่างกุ้งโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 สายการบินจะแจกแบบฟอร์มให้ก่อนเครื่องบินลงประมาณ 30 นาทีขอความกรุณาทุกท่านกรอกรายละเอียดด้วยตัวของท่านเองโดยมีทีมไกค์ไทยดูแลรับใช้ 
07.15 น.เดินทางมาถึง สนามบินมิงกาลาดง ย่างกุ้ง สนามบินมิงกาลาดงเป็นสนามบินประจำกรุงย่างกุ้งที่ดีที่สุดในพม่าจากนั้นนำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย 
07.40 น. นำคณะรับประทานอาหารเช้ามื้อที่ 1 นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร นำท่านนั่งเรือแจว ชม พระเจดีย์เยเลพญา พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม เกาะนี้ไม่ว่าน้ำจะขึ้นสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวันน้ำท่วมได้ ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ นำท่านไหว้สักการะเพื่อขอพร พระจกบาตร หรือพระอุปคุป ที่เป็นที่นับถือของชาวพม่า และให้อาหารปลาบริเวรรอบๆ 
12.00 น.นำท่านรับประทานอาหารเที่ยงมื้อที่ 2 นำทุกท่านเข้านมัสการพระเจดีย์โบดาทาวน์ นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปทองคำจากนั้นนำท่านสักการะ เทพทันใจ ชาวพม่ามีความเชื่อว่า เทพทันใจ เป็นเทพที่สามารถประทานพรตามที่ตนขอได้ทุกอย่าง และเป็นผู้ประทานพรให้กับผู้คนที่หวังในสิ่งใด หากท่านได้มาขอกับท่านมักได้สิ่งที่ต้องการ จากนั้นนำท่านท่านนมัสการ เทพกระซิบ การขอพรต้องกระซิบห้ามคนอื่นได้ยิน จากนั้นนำคณะนมัสพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า 
19.00 น.จากนั้นนำทุกท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารการะเวก และชมโชว์การแสดง มื้อที่3 จากนั้นเข้าพักที่โรงแรมยูซาน่าหรือเมียนม่าไลน์ หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
วันที่สอง : ย่างกุ้ง – ทะเลเจดีย์พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดสัพพัญญู – วัดมนูหะ – วัดนันพญา – มหาเจดีย์ธรรมยังยี – เจดีย์ชเวซันดอ – เจดีย์บูพยา – ล่องเรือชมพระอาทิตย์อัสดง 
04.00 น. : บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม มื้อที่ 4 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง 
06.15 น. : นำท่านเหินฟ้าเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9009 
07.35 น. : เดินทางถึง เมืองพุกาม (BAGAN) ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเขตที่ราบ บะกัน ในปัจจุบัน คือเมือง หย่าวน์อู่ นำท่านเข้าชม เจดีย์ชเวสิกอง (SHWEZIGON) 1 ใน 5 มหาเจดีย์สถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่า องค์เจดีย์สีทองอร่ามทรงระฆังคว่ำ สูง 160 เมตร เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ว เจดีย์รูปแบบศิลปะพม่าแท้ จากนั้นนำท่านชม วัดสัพพัญญู (ตั๊ดปยิ่นยูพยา) จัดเป็นวัดที่สูงที่สุดใน บะกัน สูงถึง 61 เมตร และถือเป็นแม่แบบของสถาปัตยกรรมบะหม่าจากนั้นนำท่าน ชม วัดมนูหะ จากนั้นชม วัดนันพญา เดิมเป็นที่ใช้คุมขังพระเจ้ามหูหา กษัตริย์มอญที่รบแพ้ พระเจ้าอะนอรธา กษัตริย์พม่า เลยถูกจับมาเป็นเฉลยศึกที่นี่ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่5 นำท่านชม มหาเจดีย์ดัมมะหยั่นจี หรือ แสงสว่างแห่งธรรม นำท่านชม เจดีย์ชเวซันดอ หนึ่งในพระพุทธสถานสามแห่งที่ พระเจ้าอโนรธาทรงสร้างไว้ในบะกัน มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มหาเป่งนะกู่พยา วัดพระพิฑเนศ จากนั้นให้ท่าน นั่งรถม้า ชมความงามของเมืองทะเลเจดีย์ ท่านจะได้ สัมผัสกับบรรยากาศ ของความศรัทธาในพุทธสถานที่คนบะกัน (รถม้า1 คัน สามารถนั่งได้ 4 ท่าน) จากนั้นนำท่านสู่ เจดีย์บูพยา เพื่อล่องเรือชม พระอาทิตย์อัสดง ตามเส้นทางลุ่มแม่น้ำอิรวดี สัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตของชาวอิรวดีบรรยากาศยามเย็นที่นี่งดงาม นอกจากนี้จะได้เห็น ชาวอิรวดี ที่ใช้ชีวิตพึ่งพาอาศัยแม่น้ำสายนี้เพื่อความอยู่รอด ตลอดฝั่ง ใช้อาบน้ำ ซักผ้า และได้เห็นเด็กๆเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน แทบทำแอยากย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง เก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่าน : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 6 นำคณะเข้าที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่สาม : พุกาม – มัณฑะเลย์ – อมรปุระพระมหามุนี – พระราชวังมัณฑะเลย์ – มัณฑะเลย์ ฮิว 
05.30 น. : บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมมื้อที่ 7 จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินพุกาม 
06.15 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9009 
08.20 น. : ถึง เมืองมันฑะเลย์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ อยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ออกไป 12 กิโลเมตร นำท่านสู่ ทะเลสาบต่าวตะหมั่น ระดับน้ำในทะเลสาบจะมีน้ำขึ้นเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว น้ำจะแห้งกลายเป็นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับทำการเพาะปลูก ในช่วงนั้น สะพานไม้ทอดข้ามทะเลสาบ 1.2 กิโลเมตร เรียกว่า สะพานไม้อู่เป่ง เป็นสะพานไม้สักที่นำมาจากเมืองอินน์วะ โดยเสนาบดีของพระเจ้าโบ่ต่อพญา ชื่อว่า เสาอู จึงเรียกชื่อสะพานไม้นี้ ตามชื่อ คือ อู่เป่ง เสาของสะพาน ใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี นำท่านร่วมสร้างบุญสร้างกุศล ณ วัดมหากันดายงค์ มหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูป เดินเรียงแถวด้วยอาการสำรวม เพื่อรับถวายภัตตาหารเพล คณะสามารถ ร่วมตักบตารเพลได้หลังจากที่เจ้าภาพเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้ว 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่8 นำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหามุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่า แปลว่า วัดปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ บางครั้งเรียกกันว่า วัดยะไข่บ้าง วัดพยาจีบ้าง นำท่านชมความอลังการและฟังประวัติ พระราชวังมัณฑะเลย์ จากนั้นนำท่านสู่ วัดกุโสดอร์ ใจกลางวัดเป็นเจดีย์มหาล่อกะมาระเส่ง (มหาโลกมารซิน) จำลองแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม และชม วิหารชเวนันดอร์ จากนั้นนำท่านทางสู่ MANDALAY HILL เป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง อยู่บนเขาสูง 240 เมตร ทางทิศใต้มีบันไดทางขึ้นใหญ่สองสาย ขั้นบันไดทางขึ้นมีอยู่ประมาณ 1,729 ขั้น แต่ก็ขึ้นไม่ลำบากเพราะมีหลังคาคลุมกันแดดกันฝนตลอดทางเดิน มีร้านค้าขายของที่ฝากของที่ระลึกตลอดสองข้างทางเดิน (สำหรับท่านที่ไม่สามารถเดินขึ้นเขาได้นั้น จะมีลิฟไว้คอยบริการ) จุดชมวิวของเมืองมัณฑะเลย์ ณ จุดตรงนี้ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง ถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
19.30 น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 9 จากนั้นนำท่านเข้า พักที่ QUEEN MANDALAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่สี่ : มัณฑเลย์ – เฮโฮ – ทะเลสาบอินเล – ตลาดเหยาม่า – วัดพองดออู – วัดพระบัวเข็ม – วัดแมวกระโดด 
04.00 น. จากนั้นนำท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลับโรงแรม 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม มื้อที่ 10 
08.00 น. : นำท่านเดินทางสูสนามบินเมือง มัณฑะเลย์ 
08.50 น. : ออกเดินทางจาก มัณฑเลย์ สู่เมืองเฮโฮ โดยสายการบิน แอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9011 
09.20 น. : เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮโฮ ประตูสู่รัฐฉาน นำท่านเดินทาง สู่ ทะเลสาบอินเล ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร(1 ชั่วโมง) ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ ระหว่างการเดินทาง หลังจากนั้นนำท่านลงเรือสู่ทะเลสาบอินเล ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า และระหว่างนั่งเรือเพื่อเข้าโรงแรมที่พักท่านจะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน การสร้างบ้านบนทะเลสาบ นำท่านชม แปลงผักลอยน้ำ และชีวิตความเป็นอยู่ จะได้เห็นวิถีชีวิต ของชาวประมง ที่ พายเรือด้วยเท้าข้างเดียวทั้งชายและหญิงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอินยา หรือการเต้นบรรเล่ที่เขาขนานนามให้ หากวันที่เดินทาง เราโชคดี เจอ ตลาดนัด 5 วัน (ตลาดเหยาม่า) ซึ่งเป็นตลาดนัดที่หมุนเวียนกันไปโดยไม่ซ้ำกัน ชม วิถีชีวิต อีกรูปแบบหนึ่งของชาวอินเล สามารถเลือกซื้อของที่ ระลึกได้เช่นกัน 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 11 จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดพองดออู นมัสการพระบัวเข็ม เพื่อเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านน้ำปั่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผลิตบุหรี่ จะเห็นวิธีการผลิตอย่างประณีตและบุหรี่ที่นี้มีกลิ่นหอม นำท่านชม หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นำเส้นใยบัวมาทอเป็นเสื้อผ้า, ผ้าพันคอ ฯลฯ นำท่านเข้าชม วัดแมวกระโดด มีอายุ 200 กว่าปี ที่นี้จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่ และจุดเด่นของที่นี้คือ เสาแต่ละต้นที่ใช้สร้างวัด จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกับบรรยากาศของทะเลสาบอินเล 
18.30 น.รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 12 จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก เทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่ห้า : เฮโฮ – ย่างกุ้ง – พระตาหวาน – ตลาดสก๊อต – กรุงเทพ ฯ 
06.00 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื้อที่ 13 
07.00 น. : เดินทางสู่ สนามบินเมืองเฮโฮ 
09.40 น. : นำท่านเหินฟ้าออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบิน แอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9011 
10.35 น. : ถึงสนามบินเมืองย่างกุ้ง นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองย่างกุ้ง จากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามอีกองค์หนึ่งของพม่า มีขนตาที่งดงามและดวงตาที่สง่างาม 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 14 ช๊อปปิ้งตลาด สก๊อตมาร์เก็ต หรือ ตลาดโบ่ซกอ่องซาน ภายในตลาดแห่งนี้มีสินค้าจำพวกงานหัตถกรรมของพม่าให้เลือกซื้อหามากมาย สิ้นค้าแนะนำ อาทิเช่น ผ้าสโล่ง , สิ้นค้าแกะสลัก , ภาพวาด นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น 
17.00 น นำทุกท่านรับประทานอาหาร มื้อที่ 15 จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปสนามบินเหมาะสม 
21.00 น.อำลาประเทศพม่า เหินฟ้าเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4239 
22.45 ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ โปรแกรมวันสุดท้ายที่เดินทางกลับสามารถมีการปรับเปลี่ยนตามเวลาได้อย่างเหมาะสม พึงคำนึงถึงเวลาในระหว่างวันเดินทางกลับสอดคล้องกับเวลาของสายการบินเป็นหลัก 
 
************************************************************************************************************************************************************************************************

แพ็คเก็จนี้รวม

ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทาง 

ค่ารถท้องถิ่น

ค่าอาหาร 15 มื้อ 

ค่าที่พัก 4 คืน 

ค่าตั๋วเครื่องบิน ( รวม VAT เรียบร้อยแล้ว ) รวมบินภายในประเทศ

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ 

ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท 

ค่าวีซ่าพม่า

แพ็คเก็จนี้ไม่รวม

ค่าทำวีซ่าเร่งด่วน 

ค่าที่พัก ( ในกรณีพักเดี่ยว )

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากเมนู

ค่ามินิบาร์ในห้องพัก 

ค่าเข้าชมอื่นๆที่นอกเหนือจากโปรแกรม

การยกเลิกและการขอเงินคืน

ค่าทำวีซ่าเร่งด่วน 

ค่าที่พัก ( ในกรณีพักเดี่ยว )

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากเมนู

ค่ามินิบาร์ในห้องพัก 

ค่าเข้าชมอื่นๆที่นอกเหนือจากโปรแกรม

เงื่อนไขการชำระเงิน

เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ

ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 2 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ

2.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

3.ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7010001669 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม

4.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ

5.ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปตามรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ข้างต้น กรณีนอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์การเดินทางนี้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ข้อตกลงสามัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

แจ้งสมาชิกทัวร์ทุกท่าน การจองทัวร์สามารถจองได้ทันที และที่นั่งจะเป็นไปตามการจองตามลำดับ

1.ในกรณีเดินทางโดยรถบัส/รถตู้

2.ในกรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ทางสายการบินจะเป็นผู้จัดที่นั่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ กล่าวคือ สมาชิกไม่สามารถเลือกที่นั่งได้

เงื่อนไขอื่นๆ

กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 1000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำปชำระในวันเดินทาง

กรุ๊ปเหมา มัดจำ 70 % ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง เพื่อตรวจสอบว่าต้องทำเรื่องขอวีซ่าหรือไม่

คำแนะนำในการเดินทาง

การเดินทางไปท่องเที่ยว

1.       กระเป๋าเสื้อผ้าไม่ควรเป็นกระเป๋าลากใบใหญ่ ควรเป็นกระเป๋าสะพายหลังประเภทที่พวกฝรั่งแบ็คแพคใช้กัน เสื้อผ้าของใช้เอาไปแต่พอใช้ และอย่านำเอาของมีค่าใส่ไว้ในกระเป๋า

2.       การเดินทางควรมีเสื้อแขนยาวกันลม พร้อมสวมรองเท้าหุ้มส้นที่กระชับจะดีมาก

3.       การเดินทางท่องเที่ยวในลาวจะใช้รถเป็นหลัก เดินที่เป็นระยะทางไกลๆไม่มี ขึ้นบันไดสูงบ้างบางที่ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินขึ้นที่สูง สามารถมองเห็นและถ่ายรูปได้ไม่จำเป็นต้องเดินให้ถึงจุดสูงสุด และสถานที่แบบนี้มีอยู่หนึ่งถึงสองที่เท่านั้น ส่วนใหญ่รถเข้าถึงหมดแล้ว

4.       อย่าแก้เมารถ ยาดม ยาหม่อง ควรเตรียมไปด้วย

5.       ซิมโทรศัพท์พร้อมค่าโทร+มีเน็ตให้ด้วยราคา 150 บาทมีขายเยอะมาก ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ สบายใจเดี๋ยวพาไปซื้อครับ

6.       สมาชิกมักลืม แหวน สร้อย เสื้อผ้าไว้ที่โรงแรม และบางครั้งกลับไปหา พบว่ามีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่เจอและได้ของคืนถึงแม้จะพักโรงแรมคุณภาพดีแล้วก็ตาม ดังนั้นของมีค่าดังกล่าวไม่ควรนำไปครับ

7.       ควรนำบัตรประชาชนไปด้วยและหากการเดินทางต้องใช้พาสปอร์ตควรเอาใส่กระเป๋าไว้ล่วงหน้าเลยเพื่อป้องกันการลืม จากทริปที่ผ่านมาหลายทริปสมาชิกหลายท่านพลาดโอกาสการท่องเที่ยวเนื่องจากการลืมเอกสารดังกล่าว

หมายเหตุ

เมื่อลูกค้าโอนเงินจองแล้ว ให้ถ่ายรูป/สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์

sm789@hotmail.com หรือส่งผ่านไลน์ ID: 0863399940

หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 024290523, 028139228,028058800, 0893089035 , 0833086327,0890404783

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์

1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2. ส่งหน้า Passport พาสปอร์ต (ถ่ายรูปส่งผ่านLine หรือ Email)

3. ระบุโปรแกรมที่ท่านต้องการเดินทาง ,วันที่เดินทาง,จำนวนสมาชิก

4. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  30 ธค.- 3 มค.64 (ช่วงปีใหม่)  จองทัวร์นี้
 • 13,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 13,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  29 ธค.- 2 มค.64 (ช่วงปีใหม่)  จองทัวร์นี้
 • 13,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 13,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  28 ธค.-1 มค. 64 (ช่วงปีใหม่)  จองทัวร์นี้
 • 13,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 13,900 บาท/คนราคาเด็ก