ทัวร์พม่า 3วัน 2คืน 11,900 บาท บิน แอร์เอเชีย
 

แหล่งท่องเที่ยว ประเทศพม่า

พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
เจดีย์ไจ๊ปุ่น
นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


1.birthday golden key rwstaurant 2.6 wheel truck Kyaikhto 3.Breakfast at millenium hotel yagon 4.Morning Kyaikhiyo 5.Syriem yagon 6.Millenium Hotel Yagon 7.Royal Tase restaurant 8.Western Park Restaurant 9.shwedagonpagoda yagon 10.walkway to the get yagon airport 11.Lobby at millenium hotel yagon 12.Western Park Polo Club 13.Room Kyaikhto hotel 14.shwedagonpagoda yagon myanmar 15.shwedagonpagoda burma 16.supermarket 17.atmosphere in the bus 18.Duty Free airport 19.shwedagonpagoda burma 20.Atmosphere on the bus 21.Atmosphere on the bus in Bago 22.Atmosphere on the bus myanmar 23.Nature on the way to relics 24.Kyaiktiyo Pagoda Myanmar 25.Bus Myanmar inside and outside 26.Ye le Phaya Syriem Burma 27.Myanmar tour guide on the bus 28.On the way up to kyaikhiyo 29.Phra ṭhat in khæwn 30.Uphill 6 weel go to kyaiktiyo 31.On a rainy day myanmar 32.At night Phra ṭhat in khæwn 33.Sittoung River Burma 34.Make Merit In The Morning in Myanmar 35.Kyaik Hto Hotel 36.Kyaik Hwaw Wun Pagoda 37.Millennium Hotel 38.White Elephant in Myanmar 39.Kyaik Hwaw wun pagoda 40.Kyakhat wine 41.SHWEMAWDAW 42.Make Merit in Kyaiktiyo pagoda 43.Shwethalyaung Buddha 44.Kanbawzathadi Palace 45.Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha 46.Botataung Pagoda 47.Bus In Myanmar 48.Hao Shi Restaurant 49.10 mile restaurant 50.H12 Restaurant

รหัส MY110A ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน 6,900 บาท รับสนามบินย่างกุ้ง รถบัส (3วัน2คืน)

 

สักการะพระธาตุอินแขวนอันศักดิ์สิทธิ์

สักการะพระธาตุมุเตาเจดีย์ชเวมอดอร์

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง

ตักบาตรพระสงฆ์ 1000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย

ขอพระทันใจ ณ พระเทพทันใจ (นัตโบโบยี)

นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว

พระพุทธรูปนอนที่สวยงามในแบบของมอญ

สิเรียม เจดีย์กลางน้ำ

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก็อต

แจกกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

คำไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ ปฐมัง กกุสันธัง

สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย  ธัสสะติ ตติยัง

กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะ  ติ อหัง วันทามิ

ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา

                    *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสำเร็จ ***

 

วันที่หนึ่ง สนามบินย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์  พระราชวังบุเรงนองคิมปูนแค้มป์พระธาตุอินทร์แขวน

เช้า   ทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ที่ สนามบินมิงกาลาดง (ย่างกุ้ง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค จากนั้นนำท่าน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) จากนั้นนำท่านเข้าชมพระธาตุที่เมืองหงสาวดีซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โทแห่งรัฐมอญเดินทางผ่านชมแม่น้ำสะโตง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน ชม คิ้มปูนแค้มป์ เพื่อทำการเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) จากนั้นนำชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือ พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน  บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 2)

พักที่ KYAIKHTO HOTEL จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืน แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น. โดยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความเย็นมาก (ยกเว้น Golden Rock Hotel จะขึ้นไปไหว้พระธาตุอินทร์แขวนได้แค่รอบเดียว)

 

 

วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวนพระนอนยิ้มหวานเจดีย์ไจ๊ปุ่นเจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจเทพกระซิบพระมหาเจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง  

05.00 น.          ใส่บาตรพระธาตุอินแขวน ของใส่บาตรรท่านสามารถซื้อได้ที่นี่ มีพ่อค้าแม่ค้ามาบริการขายให้ บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่3)หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับ จากนั้น เปลี่ยนรถถึงคิมปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่ สวยงามในแบบของมอญ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง  ไม้แกะสลัก, ผ้าถุง, โสร่ง ตามอัธยาศัย จากนั้นนำชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น พร้อมถ่ายภาพความประทับใจ  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับย่างกุ้งนำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ ให้ท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า จากนั้นนำท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง นำท่านร่วมบูชา แม่ยักษ์ ที่เชื่อว่าจะช่วยในการตัดกรรมหรือศัตรูหรือพระพยุงโชคชะตา และพระสุริยันจันทรา ขอพรเรื่องธุรกิจให้สมหวังดังปรารถนา

บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 5) จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สาม ย่างกุ้งสิเรียมเจดีย์เยเลพญาพระนอนตาหวานตลาดสก๊อตวัดบารมีกรุงเทพฯ                                  

06.00 น.        บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่6)จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสิเรียมนำท่านล่องเรือชม พระเจดีย์เยเลพญา จากนั้นสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน    บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 7) (พิเศษเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร)

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซานหรือ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า (ท่านใดซื้อสินค้าที่มีราคาสูง ต้องรบกวนเก็บใบเสร็จไว้ทุกร้าน,ทุกครั้ง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดบารมี เพื่อนำพระธาตุไปบูชาเพื่อเสริมสิริมงคล  จากนั้นบริการอาหารเย็นเมนุก๋วยเตี๋ยว(มื้อที่ 8) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง (ย่างกุ้ง)ด้วยความประทับใจจาก สไมล์ไทยทัวร์ 

 

โปรแกรมท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสมของเวลา และสภาพอากาศในวันนั้น  

 

อัตรานี้รวม

ค่าโรงแรม 2 คืน

ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในพม่า

ค่าอาหารตามระบุในโปรแกรม

ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง

มัคคุเทศก์เวียดนามพูดภาษาไทยตลอดการท่องเที่ยวในเวียดนาม 

ค่าประกันอุบัติเหตุ

ค่ารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าบริการเสริมต่างๆนอกเหนือจากรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่ารายการอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากเมนู

ค่าทิปไกด์ 150 บาท/คน/วัน  = 450 บาท 

ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากรายการนำเที่ยว

– ค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ

การยกเลิกและการขอเงินคืน

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 

ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการชำระเงิน

วิธีการจองทัวร์ 

โอนมัดจำท่านละ 70% ต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 028139227 หรือ 024290554

หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0893089035 , 0833086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 

1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 

3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.